BUDOKAI MELS

Tony Schlegel

1. Dan Goshin Jutsu
1. Dan Ju Jitsu
3. Kyu Tatsu Ryu Karate Do
Member of European Goshinjutsu Association

Amt: Goshin Jutsu Instructor
Eintritt: 2005

Bilder

Zurück